Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR)
invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht
een medezeggenschapsraad.

 

Taken medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).


Instemmingsrecht in het onderwijs

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van
het personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

 

Adviesrecht in het onderwijs

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over de vakantieregeling, het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

 

De personeelsgeleding van de MR (PMR) kan ook zelfstandig vergaderen en
overleggen met het bevoegd gezag. Met name als het gaat over

 


Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl